வாழ்நாள் கல்வி

பசுமை குடில் (இயற்கை விவசாயம்)

பசுமை குடில் (இயற்கை விவசாயம்)

பசுமை குடில் (இயற்கை விவசாயம்)

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

பசுமை குடில் (இயற்கை விவசாயம்)

பிரிவு : பசுமை குடில் (இயற்கை விவசாயம்)
உட்பிரிவு : பசுமை குடில் (இயற்கை விவசாயம்)
தயாரித்தவர்கள் :

முதல்வர் மற்றும் இயக்குநர்
அருட்பணி. முனைவர். பேசில் சேவியர், சே.ச, எம்ஏ,  நெட் , எம்பில், பிஎச்டி

செயல் இயக்குனர்
அருட்பணி. ஜேசு மைக்கேல் தாஸ்சே.,
ஒருங்கிணைப்பாளர்
முனைவர். மேபல் ஜோஸ்லின், M.Sc.,Ph.D.,NET

திரு. அந்தோனி ராஜ், M.A., M.Phil., NET

துணை ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. இ. எட்வின் ராஜா, M.A.,

திரு. த.சரத்குமார், M.A.,

அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்

அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி ( தன்னாட்சி)

கருமாத்தூர், மதுரை - 625514

சரி பார்த்தவர் விபரம் : Click to view
வெளியிடு : அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்-அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), மதுரை